Referat af generalforsamling nr. 158 i Næstved Skytteforening

afholdt torsdag 24. juni 2021

Referat af generalforsamling nr. 158 i Næstved Skytteforening

afholdt torsdag den 24. juni 2021 

Til stede var 34 medlemmer inkl. syv bestyrelsesmedlemmer.

 1. Valg af dirigent

Henrik Pedersen (HP) foreslået og valgt.

1a. Valg af stemmetællere

Torben og Camilla Kristiansen (TK og CK) valgt.

 1. Formandens beretning, herunder rapport fra udvalgsformændene.

Formanden Lasse Rogert Pedersen (LRP) indledte med et minuts stilhed til ære for afdødt medlem fra pistolafd., Christian Skjold Pedersen.

Formandens beretning (LRP):

“2020 har ikke været et år hvor man vil se tilbage på store stævner og turneringer. De blev aflyst alle sammen. Kun 1 DM blev gennemført og det var på terræn i Karup. Jonas R. P. (JUN) deltog.

Vi har ikke ligget på den lade side af den grund: Vi har fået bygget en 25m pistolbane og sluttet det sidste af efter udbygningen af klubhuset på Præstøvej. Bevoksning på Præstøvej er ryddet der hvor der skal være en støjvæg. Støjvæggen er et krav for at kunne tage vores 100m bane i brug.

Der er søgt en masse midler for at dække vores økonomiske udfordringer. Afhængig af hvornår vi har modtaget penge har vi i en periode på 1 år modtaget ca. 500.000,- fra kommune, Skydebaneforeningen, DGI/DIF-puljen, Coronapuljen, DGI Storstrømmens Udviklingspulje samt nogle få flere.

Den 11. marts 2020 lukkede Danmark ned og vi måtte se DM Indendørs blive aflyst. Vi fik en kort opstart i maj/juni men der kom nærmest ingen gamle medlemmer til skydeaftenerne. Det er trist og vi må tage ved lære af det, for de er stadig ikke kommet tilbage: kun nogle få kommer jævnligt på banerne.

I efteråret blev Skydesportens Dag aflyst men DGI kom med et alternativ der kunne få nye medlemmer til besøge os. “Motivu” hedder det. Nogle af jer har måske allerede set de opslag der kom igennem efteråret, både på vores hjemmeside og vores facebook. Dette redskab har været og er stadig rigtig nyttigt. Vi fik næsten 100 prøveskytter både til riffel og pistol og ud af dem 20-25 nye medlemmer. “Motivu” er gratis at bruge og vi har også brugt det til at starte bueskydningsafdeling op. Den historie får I næste år.

Frivilligheden i foreningen er desværre stadig ikke prangende: vi mangler at se engagement fra mange af vores medlemmer. Jeg nævnte det også i sidste års beretning. Jeg forstår ikke, at man ikke kan se, at hvis man ikke yder det lille stykke arbejde, det kræver, for at få foreningen til at blomstre, at så visner vi i stedet. Eller vil man bare vente til dem, der yder siger stop? Jeg genopstiller til en 2-årig periode, men kan godt varsle at hvis der ikke sker noget mht at komme for at hjælpe, vælger jeg nok at gå i utide. For 2 år siden hørte jeg kun bekræftende ord på at vi støtter op omkring formanden og bestyrelsen. Bestyrelsen gav også sit ord på at den skal have arbejdstøjet på, men her mangler jeg også opbakning fra nogle af jer. I andre medlemmer burde nu også tage jer sammen og møde op når vi indbyder til arbejdsdag eller komme med ideer til hvordan vi sammen kan udvikle foreningen.

Mine visioner for foreningen er at vi kan blive store og flotte og være den forening som kommunen lægger mærker til. Det er vigtigt for ellers mangler vi opbakning når vi får brug for det.

Samarbejdet med Næstved Jagtforening startede formelt i 2020, men er desværre ikke kommet rigtigt igang grundet håndværksmæssige udfordringer. Men vi når det nok og Jagtforeningen er da heldigvis et tålmodigt folkefærd.

Til slut vil jeg takke dem der yder det stykke arbejde det kræver for at vi stadig eksisterer. Tak for ordet.”

Pistolafdelingen – Tom Ottosen (TO):

Det kniber med praktisk opbakning fra pistolskytterne til færdiggørelse af pistolhuset. 42 sms’er gav fem svar. Riffelafdelingen har været behjælpelig med byggeriet. Det betyder dog at ibrugtagningen af 25m-banen er forsinket.

Øvrige afdelinger:

Para-, 15m og 50m-banerne har ikke haft aktivitet i året pga corona. Derfor ingen beretning.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab – regnskabet findes til gennemsyn på begge skydebaneanlæg fra den 17. juni 2021.

Foreningen har nu 211 betalende medlemmer. Derudover 21, der ikke har betalt kontingent. De 21 ikke-betalende medlemmer skyldes at det ikke har været muligt for foreningen at opnå kontakt med dem. Bestyrelsen har besluttet en rykkerpolitik fremover: det betyder at når kontingentet er udsendt, men ikke er betalt til tiden, sendes en rykker. Bliver der ikke betalt inden 1. marts betragtes medlemmet som udmeldt.

Regnskabsberetningen godkendt uden indsigelser.

 1. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 10. juni 2021)

Der var ikke indkommet nogle forslag.

 1. Fastsættelse af kontingent:
  1. Bestyrelsen foreslår 

Voksen: 750,-

Børn og Senior: 600,-

LRP motiverede forslaget om forhøjelse af kontingent, der bla. begrundes i 

behovet for et bedre og mere avanceret medlemssystem. Det koster ca. 35,- pr. medlem men vil give en lettere og mere korrekt håndtering af medlemsregisteret, stævnegebyrer osv. Og gøre det lettere at håndtere de forskellige afdelinger.

De nye kontingentsatser blev vedtaget uden indsigelser

 1. Valg af formand (ulige år)/kasserer (lige år)
  1. På valg er Lasse Rogert Pedersen (genopstiller)

Ingen modkandidater. LRP valgt med akklamation.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg er

Anders Røge

Tom Ottosen 

Thomas Larsen

Vakant  – bestyrelsen foreslår Peter Koch

Det er ikke lykkedes at komme i kontakt med Thomas Larsen gennem det sidste halve års tid. Herudover har han ikke deltaget i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen foreslår derfor at Peter Koch stiller op mod Thomas Larsen og at den vakante post bibeholdes.

Forsamlingen spørger om Anders Røge og Tom Ottosen genopstiller. Det bekræftes af dem selv. 

Herefter vælges Anders Røge og Tom Ottosen. Der er ingen der stemmer på Thomas Larsen. Alle tilstedeværende stemmer på Peter Koch, der herefter vælges.

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  1. På valg 

Birthe Skytte

Knud Larsen

Begge genopstiller og vælges uden modkandidater.

 1. Valg af bilagskontrollant

Tove Søndergaard og Leif Klausen genvælges uden modkandidater.

 1. Valg af bilagskontrollant suppleant

Henrik Pedersen genvælges uden modkandidat.

 1. Eventuelt

HP:

Søgning af midler er intensiveret i samarbejde med Birthe og Jens Peter. Har søgt og fået midler til at gøre 25m-banens gravearbejde ved volden færdig. Bl.a. skal der køres mere jord på, da volden er blevet 2 m for lav.

Der søges pt. midler til nyt markeringsanlæg på 50m/200m. Desuden søges midler til at lukke helt af med rigtige døre ved standpladserne så vi slipper for at bære skærme frem og tilbage til boksen. Hele anlægget forventes monteret og klar til brug næste forår.

HP og Jens Peter har opstartet bueskydning og har i løbet af foråret taget imod 12 nye medlemmer. Der skydes onsdag aften og lørdag formiddag. Pt. udendørs på Præstøvej. Der søges nu penge til at bygge en hal på Brolæggervænget (som tilbygning til klubhuset) for at få plads til indendørs bueskydning og airsoft.

Kender medlemmerne, eller er man selv, personer eller virksomheder, der kunne tænke sig at støtte os, opfordres til at tage kontakt til Henrik for videre aftaler.

HP opfordrer særligt pistolskytterne til at komme ud af busken. Vil man skyde, må man hjælpe til på arbejdsdagene. Der er arbejde til alle. Det gælder også øvrige medlemmer: der er brug for at vi alle hjælper med de praktiske ting i “hverdagen”: både arbejdsdage med byggeri og vedligeholdelse og til stævner. Eks. græsslåning osv. Henvendelse kan ske til Henrik eller bestyrelsen hvis man har mulighed for at hjælpe til.

Jørgen Skov Christensen:

Spørger til muligheden for at kunne skyde med sortkrudt? LRP angiver minimum otte år, da det ellers vil kræve at sagen med miljøgodkendelse genåbnes nu. Med manglende opbakning fra naboer osv. til følge. Om otte år skal miljøgodkendelsen genforhandles. Så må vi se hvad opbakning og aktivitet berettiger til til den tid.

HP:

Angående opførelse af støjvægge: Tømmeren har kastet håndklædet i ringen og har meldt fra. Alle har fyldte ordrebøger. Kender man en tømrer med plads til en arbejdsopgave på ca. 14 dage må man meget gerne henvende sig til HP. Der er et budget på xxx kr. – kan vi holde prisen på det, er det bedst. Ellers skal vi til at søge penge forfra igen.

TK spørger til status på stævner – både egne afholdte og deltagelse i andre. LRP melder ud at der er begrænset udbud pt. DM udendørs ser ud til at blive til noget. Det undersøges om der er mulighed for at holde præmieløse stævner – bare for at kunne mødes.

TK spørger til konkrete opgaver, der mangler hjælpende hænder op til sommeren. -Og bagefter. LRP melder ud at bestyrelsen påtænker at lave en liste med opgaver der skal løses i efteråret.

Generalforsamlingen herefter afsluttet i god ro og orden kl. 18.47

Efterskrift:

Efter genåbning savner vi at se foreningens gamle medlemmer. Kom gerne ud i aktivitet igen. Nu lukkes der ned for sommeren men fra august er vi igang igen. Primært på Præstøvej hvor der også findes flere hæve-sænkeborde så seniorer kan skyde udendørs.

Der savnes generelt aktivitet fra medlemmerne, både som aktive skytter og som frivillige i al almindelighed, bl.a. med hjælp ved byggeri-opgaver, arbejdsdage osv. Dette gælder både i medlemsskaren og blandt bestyrelsen. Støt op, kom med ud og deltag. Arbejdsdage og Stævner annonceres i så god tid som muligt, ved opslag i klubhusene og opslag i vores facebook-gruppe.